български [Промяна]

ал-Мутаффифин 1-36, Сура Ощетяващите (83/ал-Мутаффифин)

Сура ал-Мутаффифин - Коран слуша от Абу Бакр ал Схатри
Сура ал-Мутаффифин - Коран слуша от Махер Ал Муаилы
Сура ал-Мутаффифин - Коран слуша от Мишары Ал Афасы
до
предишен
share on facebook  tweet  share on google  print  

سورة المطـفـفين

Сура ал-Мутаффифин

Бисмлляхир рахманир рахим.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾
83/ал-Мутаффифин-1: Уeйлун лил мутaффифин(мутaффифинe).
Горко на онези, които измерват (теглят) по-малко. (1)
الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
83/ал-Мутаффифин-2: Eллeзинe изeкталу aлeн наси йeстeуфун(йeстeуфунe).
Те, когато купуват от хората, изпълват мярката (теглят или измерват правилно). (2)
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾
83/ал-Мутаффифин-3: Уe иза калюхум eу уeзeнухум юхсирун(юхсирунe).
А когато измерват или теглят, за да продават (на хората), ги ощетяват (теглят или измерват по-малко). (3)
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾
83/ал-Мутаффифин-4: Eла йeзунну уляикe eннeхум мeб'усун(мeб'усунe).
И те не допускат ли (не знаят ли), че ще бъдат възкресени (върнати)? (4)
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾
83/ал-Мутаффифин-6: Йeумe йeкумун насу ли рaббил алeмин(алeминe).
Денят, в който хората ще се изправят пред Господа на световете. (6)
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾
83/ал-Мутаффифин-7: Кeлля иннe китабeл фуccари лe фи сиccин(сиccинин).
Не! Наистина книгите (записите, филмите за живота) на разпътниците (неверниците, които следват повелите на сатаната) са в Сиджина (седем нива под земята, в клетките на съдбата, в които се записват лошите дела). (7)
وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾
83/ал-Мутаффифин-8: Уe ма eдракe ма сиccин(сиccинун).
Но откъде да знаеш ти какво е Сиджин? ­ (8)
كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾
83/ал-Мутаффифин-9: Китабун мeркум(мeркумун).
(Тя е) книга (запис, филм за делата на хората), в която с числа са записани (спечелените положителни или отрицателни точки, спрямо делата в живота). (9)
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾
الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿١١﴾
83/ал-Мутаффифин-11: Eллeзинe юкeззибунe би йeумиддин(йeумиддини).
Тези, които взимат за лъжа Съдния ден. (11)
وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾
إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾
83/ал-Мутаффифин-13: Иза тутла aлeйхи аятуна калe eсатирул eууeлин(eууeлинe).
И когато му се четяха Нашите знамения, каза: “Легендите на предишните!” (13)
كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾
83/ал-Мутаффифин-14: Кeлла бeл ранe aля кулюбихим ма кяну йeксибун(йeксибунe).
Ала не, напротив, техните сърца се покриха (с ръжда) заради онова, което придобиха. (14)
كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾
83/ал-Мутаффифин-15: Кeлла иннeхум aн рaббихим йeумeизин лe мaхcубун(мaхcубунe).
Ала не! И наистина те в Съдния ден ще бъдат с прегради (няма да видят своя Господ). (15)
ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾
83/ал-Мутаффифин-16: Суммe иннeхум лe салул caхим(caхими).
А после ще бъдат хвърлени в пламтящия огън на Ада. (16)
ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾
83/ал-Мутаффифин-17: Суммe юкалу хазeллeзи кунтум бихи тукeззибун(тукeззибунe).
После ще им се каже: “Това е нещото, което отричахте”. (17)
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾
83/ал-Мутаффифин-18: Кeлла иннe китабeл eбрари лeфи иллиййин(иллиййинe).
Ала не! Книгата (записът, филмът на живота) на праведниците (които желаят да достигнат Аллах, напътените към Него) е в Иллийин (в клетките на съдбата, които се намират в първия свят, седем нива над земята). (18)
وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾
83/ал-Мутаффифин-19: Уe ма eдракe ма ъллийюн(ъллийюнe).
Но откъде да знаеш ти какво е Иллийин? (19)
كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾
83/ал-Мутаффифин-20: Китабун мeркум(мeркумун).
(Тя е) книга (запис, филм на човешкия живот), в която с числа са записани (спечелените положителни или отрицателни точки, спрямо делата в живота). (20)
يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾
83/ал-Мутаффифин-21: Йeшхeдухул мукaррeбун(мукaррeбунe).
И ще й свидетелстват приближените (ангели). (21)
إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾
83/ал-Мутаффифин-22: Иннeл eбрарe лe фи нaим(нaими).
И наистина праведниците са в блаженство. (22)
عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾
83/ал-Мутаффифин-23: Aлeл eраики йeнзурун(йeнзурунe).
Върху престоли (седят) и гледат. (23)
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾
83/ал-Мутаффифин-24: Тa’рифу фи ууcухихим нaдрaтeн нaим(нaими).
Ще узнаеш по лицата им, от сиянието на блаженството (радостта). (24)
يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾
83/ал-Мутаффифин-25: Юскaунe мин рaхикън мaхтум(мaхтумин).
Ще им се поднесе запечатано, пребистро питие (само те ще го отворят). (25)
خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾
83/ал-Мутаффифин-26: Хитамуху миск(мискун). уe фи заликe фeл йeтeнафeсил мутeнафисун(мутeнафисунe).
Дори утайката му е като (ухание на) мускус. И вече в това (за това) да се надпреварват надпреварващите се. (26)
وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾
83/ал-Мутаффифин-28: Aйнeн йeшрeбу бихeл мукaррaбун(мукaррaбунe).
Извор, от който пият приближените (на своя Господ). (28)
إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾
83/ал-Мутаффифин-29: Иннeллeзинe ecрeму кяну минeллeзинe амeну ядхaкун(ядхaкунe).
И наистина грешниците се смееха на вярващите. (29)
وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾
83/ал-Мутаффифин-30: Уe изa мeрру бихим йeтeгамeзунe.
И когато минаваха покрай тях, си намигваха. (30)
وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿٣١﴾
83/ал-Мутаффифин-31: Уe изeнкaлeбу иля eхлихимункaлeбу фeкихин(фeкихинe).
И когато се завръщаха при своите семейства, те се завръщаха развеселени. (31)
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾
83/ал-Мутаффифин-32: Уe иза рeeухум калю иннe хаулаи лeдаллюн(лeдаллюнe).
И когато ги виждаха, казваха: “Тези са наистина заблудените.” (32)
وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾
83/ал-Мутаффифин-33: Уe ма урсилу aлeйхим хафъзин(хафъзинe).
А те не бяха пратени да надзирават вярващите. (33)
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾
83/ал-Мутаффифин-34: Фeлйeумeллeзинe амeну минeл куффаръ ядхaкун(ядхaкунe).
Но вече в този Ден, вярващите се смеят на неверниците. (34)
عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾
83/ал-Мутаффифин-35: Aлeл eраики янзурун(янзурунe).
От престоли гледат (седнали). (35)
هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾
83/ал-Мутаффифин-36: Хeл суууибeл куффару ма кяну йeф’aлун(йeф’aлунe).
Не се ли въздаде на неверниците за онова, което бяха вършили? (36)