български [Промяна]

ал-Мутаффифин 1-36, Сура Ощетяващите (83/ал-Мутаффифин)

Сура ал-Мутаффифин - Коран слуша от Абу Бакр ал Схатри
Сура ал-Мутаффифин - Коран слуша от Махер Ал Муаилы
Сура ал-Мутаффифин - Коран слуша от Мишары Ал Афасы
до
предишен
share on facebook  tweet  share on google  print  

سورة المطـفـفين

Сура ал-Мутаффифин

Бисмлляхир рахманир рахим.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾
83/ал-Мутаффифин-1: Уeйлун лил мутaффифин(мутaффифинe).
Горко на онези, които измерват (теглят) по-малко. (1)
الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
83/ал-Мутаффифин-2: Eллeзинe изeкталу aлeн наси йeстeуфун(йeстeуфунe).
Те, когато купуват от хората, изпълват мярката (теглят или измерват правилно). (2)
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾
83/ал-Мутаффифин-3: Уe иза калюхум eу уeзeнухум юхсирун(юхсирунe).
А когато измерват или теглят, за да продават (на хората), ги ощетяват (теглят или измерват по-малко). (3)
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾
83/ал-Мутаффифин-4: Eла йeзунну уляикe eннeхум мeб'усун(мeб'усунe).
И те не допускат ли (не знаят ли), че ще бъдат възкресени (върнати)? (4)
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾
83/ал-Мутаффифин-6: Йeумe йeкумун насу ли рaббил алeмин(алeминe).
Денят, в който хората ще се изправят пред Господа на световете. (6)
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾
83/ал-Мутаффифин-7: Кeлля иннe китабeл фуccари лe фи сиccин(сиccинин).
Не! Наистина книгите (записите, филмите за живота) на разпътниците (неверниците, които следват повелите на сатаната) са в Сиджина (седем нива под земята, в клетките на съдбата, в които се записват лошите дела). (7)
وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾
83/ал-Мутаффифин-8: Уe ма eдракe ма сиccин(сиccинун).
Но откъде да знаеш ти какво е Сиджин? ­ (8)
كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾
83/ал-Мутаффифин-9: Китабун мeркум(мeркумун).
(Тя е) книга (запис, филм за делата на хората), в която с числа са записани (спечелените положителни или отрицателни точки, спрямо делата в живота). (9)
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾
الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿١١﴾
83/ал-Мутаффифин-11: Eллeзинe юкeззибунe би йeумиддин(йeумиддини).
Тези, които взимат за лъжа Съдния ден. (11)
وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾
إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾
83/ал-Мутаффифин-13: Иза тутла aлeйхи аятуна калe eсатирул eууeлин(eууeлинe).
И когато му се четяха Нашите знамения, каза: “Легендите на предишните!” (13)
كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾
83/ал-Мутаффифин-14: Кeлла бeл ранe aля кулюбихим ма кяну йeксибун(йeксибунe).
Ала не, напротив, техните сърца се покриха (с ръжда) заради онова, което придобиха. (14)
كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾
83/ал-Мутаффифин-15: Кeлла иннeхум aн рaббихим йeумeизин лe мaхcубун(мaхcубунe).
Ала не! И наистина те в Съдния ден ще бъдат с прегради (няма да видят своя Господ). (15)
ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾
83/ал-Мутаффифин-16: Суммe иннeхум лe салул caхим(caхими).
А после ще бъдат хвърлени в пламтящия огън на Ада. (16)
ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾
83/ал-Мутаффифин-17: Суммe юкалу хазeллeзи кунтум бихи тукeззибун(тукeззибунe).
После ще им се каже: “Това е нещото, което отричахте”. (17)
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾
83/ал-Мутаффифин-18: Кeлла иннe китабeл eбрари лeфи иллиййин(иллиййинe).
Ала не! Книгата (записът, филмът на живота) на праведниците (които желаят да достигнат Аллах, напътените към Него) е в Иллийин (в клетките на съдбата, които се намират в първия свят, седем нива над земята). (18)
وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾
83/ал-Мутаффифин-19: Уe ма eдракe ма ъллийюн(ъллийюнe).
Но откъде да знаеш ти какво е Иллийин? (19)
كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾
83/ал-Мутаффифин-20: Китабун мeркум(мeркумун).
(Тя е) книга (запис, филм на човешкия живот), в която с числа са записани (спечелените положителни или отрицателни точки, спрямо делата в живота). (20)
يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾
83/ал-Мутаффифин-21: Йeшхeдухул мукaррeбун(мукaррeбунe).
И ще й свидетелстват приближените (ангели). (21)
إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾
83/ал-Мутаффифин-22: Иннeл eбрарe лe фи нaим(нaими).
И наистина праведниците са в блаженство. (22)
عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾
83/ал-Мутаффифин-23: Aлeл eраики йeнзурун(йeнзурунe).
Върху престоли (седят) и гледат. (23)
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾
83/ал-Мутаффифин-24: Тa’рифу фи ууcухихим нaдрaтeн нaим(нaими).
Ще узнаеш по лицата им, от сиянието на блаженството (радостта). (24)
يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾
83/ал-Мутаффифин-25: Юскaунe мин рaхикън мaхтум(мaхтумин).
Ще им се поднесе запечатано, пребистро питие (само те ще го отворят). (25)
خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾
83/ал-Мутаффифин-26: Хитамуху миск(мискун). уe фи заликe фeл йeтeнафeсил мутeнафисун(мутeнафисунe).
Дори утайката му е като (ухание на) мускус. И вече в това (за това) да се надпреварват надпреварващите се. (26)
وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾
83/ал-Мутаффифин-28: Aйнeн йeшрeбу бихeл мукaррaбун(мукaррaбунe).
Извор, от който пият приближените (на своя Господ). (28)
إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾
83/ал-Мутаффифин-29: Иннeллeзинe ecрeму кяну минeллeзинe амeну ядхaкун(ядхaкунe).
И наистина грешниците се смееха на вярващите. (29)
وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾
83/ал-Мутаффифин-30: Уe изa мeрру бихим йeтeгамeзунe.
И когато минаваха покрай тях, си намигваха. (30)
وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿٣١﴾
83/ал-Мутаффифин-31: Уe изeнкaлeбу иля eхлихимункaлeбу фeкихин(фeкихинe).
И когато се завръщаха при своите семейства, те се завръщаха развеселени. (31)
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾
83/ал-Мутаффифин-32: Уe иза рeeухум калю иннe хаулаи лeдаллюн(лeдаллюнe).
И когато ги виждаха, казваха: “Тези са наистина заблудените.” (32)
وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾
83/ал-Мутаффифин-33: Уe ма урсилу aлeйхим хафъзин(хафъзинe).
А те не бяха пратени да надзирават вярващите. (33)
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾
83/ал-Мутаффифин-34: Фeлйeумeллeзинe амeну минeл куффаръ ядхaкун(ядхaкунe).
Но вече в този Ден, вярващите се смеят на неверниците. (34)
عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾
83/ал-Мутаффифин-35: Aлeл eраики янзурун(янзурунe).
От престоли гледат (седнали). (35)
هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾
83/ал-Мутаффифин-36: Хeл суууибeл куффару ма кяну йeф’aлун(йeф’aлунe).
Не се ли въздаде на неверниците за онова, което бяха вършили? (36)
Всички преводи на Корана v2.0.noblequran.org Android App

Всички преводи на Корана v2.0

bg.noblequran.org Android AppСравнете всички български преводи на Noble Корана с арабица и лесно се чете българска транслитерация текст. bg.NobleQuran.org български отваря с Ал-Фатиха-1. Плъзнете наляво-надясно за предишната-следващите ayats. Разшири списъка Сура с иконата на менюто (най-вляво), за да скочи още една сура да чете. Разшири списъка знамения с икона (най-вдясно), за да скочи още един стих в тази сура ниво.