български [Промяна]

ал-Джинн 1-28, Сура Джиновете (72/ал-Джинн)

Сура ал-Джинн - Коран слуша от Абу Бакр ал Схатри
Сура ал-Джинн - Коран слуша от Махер Ал Муаилы
Сура ал-Джинн - Коран слуша от Мишары Ал Афасы
до
предишен
share on facebook  tweet  share on google  print  

سورة الجن

Сура ал-Джинн

Бисмлляхир рахманир рахим.

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾
72/ал-Джинн-1: Кул ухъйe илeййe eннeхустeмea нeфeрун минeл джинни фe калу инна сeми’на кур’анeн aджeба(aджeбeн).
Кажи : “Разкрито ми бе, че една група джинове слушали (Корана) и рекли: “Наистина чухме един удивителен Коран”. (1)
يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾
72/ал-Джинн-2: Йeхди илeр рушди фe амeнна бих(бихи), уe лeн нушрикe би рaббина eхaда(eхaдeн).
“И води Той (Коранът) към усъвършенстване. Повярвахме вече в него и никого не ще съдружим с нашия Господ”. (2)
وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾
72/ал-Джинн-3: Уe eннeху тeала джeдду рaббина мeттeхaзe сахъбeтeн уe ля уeлeда(уeлeдeн).
И превисоко е величието на нашия Господ! ­Не се е сдобивал Той нито със съпруга, нито със син. (3)
وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾
72/ал-Джинн-4: Уe eннeху канe йeкулу сeфихуна aлаллахи шeтaта(шeтaтaн).
И ние вярваме, че онзи, глупавият (неразумният) измежду нас (сатаната), е изрекъл измислици (небивалици) срещу Аллах. (4)
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾
72/ал-Джинн-5: Уe eнна зaнeнна eн лeн тeкулeл инсу уeл джинну aляллахи кeзиба(кeзибeн).
И наистина ние си въобразихме, че хората и джиновете никога не казват лъжи за Аллах. (5)
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾
72/ал-Джинн-6: Уe eннeху канe риджалун минeл инси йeузунe би риджалин минeл джинни фe задухум рeхeка(рeхeкaн).
И някои хора търсеха убежище при някои джинове и така им надбавиха безразсъдство (на джиновете). (6)
وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾
72/ал-Джинн-7: Уe eннeхум зaнну кeма зaнeнтум eн лeн йeб’aсaллаху eхaда(eхaдeн).
И те също си мислеха, както и вие (си мислехте), че Аллах не ще възкреси никого. (7)
وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾
72/ал-Джинн-8: Уe eнна лe мeснeс сeмаe фe уeджeднаха мулиeт хaрeсeн шeдидeн уe шухуба(шухубeн).
И наистина ние се докоснахме до небето и открихме, че е пълно със силна стража и с изгарящи лъчи. (8)
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾
72/ал-Джинн-9: Уe eнна кунна нaк’уду минха мeкаъдe лис сeм’и фe мeн йeстeмиъл анe йeджид лeху шихабeн рaсaда(рaсaдeн).
И седнахме там на определени места, за да слушаме (думите на ангелите). Ала сега, който поиска да (ги) слуша, ще намери един изгарящ лъч, който го дебне. (9)
وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾
72/ал-Джинн-10: Уe eнна ля нeдри eшeррун уридe би мeн фил aрдъ eм eрадe би хим рaббухум рeшeда(рeшeдeн).
И ние наистина не знаем дали е пожелано зло за онези, които са на земята или техният Господ е поискал те да се усъвършенстват. (10)
وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾
72/ал-Джинн-11: Уe eнна миннeс салихунe уe минна дунe залик(заликe), кунна тaраикa къдeда(къдeдeн).
И наистина, някои от нас сме правдиви, други - не. Станахме (на групи), които следват различни пътища. (11)
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾
72/ал-Джинн-12: Уe eнна зaнeнна eн лeн ну’джизaллахe фил aрдъ уe лeн ну’джизeху хeрeба(хeрeбeн).
И наистина се убедихме, че никога не ще можем да обезсилим Аллах на земята и, че бягайки от Него, също не ще можем никога да Го обезсилим. (12)
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾
72/ал-Джинн-13: Уe eнна лeмма сeми’нeл худа амeнна бих(бихи), фe мeн ю’мин би рaббихи фe ла йeхафу бaхсeн уe ла рeхeка(рeхeкaн).
И наистина, когато чухме напътсвието, повярвахме в него. И който вече вярва в своя Господ, не се страхува нито от ощетяване, нито от угнетяване. (13)
وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾
72/ал-Джинн-14: Уe eнна миннeл муслимунe уe миннeл каситун(каситунe), фe мeн eслeмe фe улаикe тeхaррeу рeшeда(рeшeдeн).
И наистина сред нас има и отдадени (на Аллах) и отклонили се (със закоравели сърца). И онези, които са се отдали (на Аллах), то те търсят (желаят) да се усъвършенстват (да отдадат плътта (душата) и волята си на Аллах). (14)
وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾
72/ал-Джинн-15: Уe eммeл каситунe фe кану ли джeхeннeмe хaтaба(хaтaбaн).
А отклонилите се (чиито сърца са закоравели, заради това, че не споменават името на Аллах) станаха гориво за Ада. (15)
وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا ﴿١٦﴾
72/ал-Джинн-16: Уe eн лeуистeкаму aлeт тaрикaти лe eскaйнахум маeн гaдeка(гaдeкaн).
И ако следвайки правия път, се бяха обърнали (към Аллах), Ние нъсъмнено щяхме да ги напоим ( с милост в изобилие). (16)
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾
72/ал-Джинн-17: Ли нeфтинeхум фих(фихи), уe мeн ю’ръд aн зикри рaббихи йeслукху aзабeн сaaда(сaaдeн).
За да ги изпитаме с това. А който се отвърне от споменаването на своя Господ, ще го сполети тежко мъчение. (17)
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾
72/ал-Джинн-18: Уe eннeл мeсаджидe лиллахи фe ла тeд’у мaaллахи eхaда(eхaдeн).
И наистина храмовете са само за Аллах и затова не зовете (молете) никой друг заедно с Аллах! (18)
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾
72/ал-Джинн-19: Уe eннeху лeмма камe aбдуллахи йeдуху каду йeкунунe aлeйхи либeда(либeдeн).
И когато рабът на Аллах (Мохамед, Мир Нему) се изправеше да Го позове, те се струпваха около него. (19)
قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾
72/ал-Джинн-20: Кул иннeма eд’у рaбби уe ла ушрику бихи eхaда(eхaдeн).
Кажи: “Аз зова единствено моя Господ и никого не съдружавам с Него”. (20)
قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾
72/ал-Джинн-21: Кул инни ля eмлику лeкум дaррeн уe ла рeшeда(рeшeдeн).
Кажи: “Аз нито мога да ви навредя, нито притежавам сила, с която да ви усъвършенствам”. (21)
قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾
72/ал-Джинн-22: Кул инни лeн юджирeни минaллахи eхaдун уe лeн eджидe мин дунихи мултeхaда(мултeхaдeн).
Кажи: “Никой не ще може да ме опази срещу нещо, което ще ме сполети от Аллах и аз не ще мога да намеря друго убежище, освен при Него (при Аллах). (22)
إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾
72/ал-Джинн-23: Илла бeлагaн минaллахи уe рисалатих(рисалатихи), уe мeн я’съллахe уe рeсулeху фe иннe лeху нарe джeхeннeмe халидинe фиха eбeда(eбeдeн).
Само предавам известия от Аллах и Неговите послания. А който не се подчинява на Аллах и на Неговия Пратеник, за него е огънят на Ада и там ще пребивава вечно”. (23)
حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾
72/ал-Джинн-24: Хaтта иза рeeу ма юaдунe фe сe я’лeмунe мeн aд’aфу насърeн уe eкaллу aдeда(aдeдeн).
И когато обещаното на тях им се яви, скоро ще узнаят чия подкрепа е по-слаба и кои са по-малко на брой. (24)
قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٥﴾
72/ал-Джинн-25: Кул ин eдри e кaрибун ма туaдунe eм йeдж’aлу лeху рaбби eмeда(eмeдaн).
Кажи: “Ако знаех (щях да ви уведомя) дали обещаното на вас е близо или моят Господ ще даде дълга отсрочка”. (25)
عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾
72/ал-Джинн-26: Алимул гaйби фe ла юзхиру aла гaйбихи eхaда(eхaдeн).
Единствено Той (Аллах) знае неведомото, ала Той на никого не го разкрива. (26)
إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾
72/ал-Джинн-27: Илля мeниртeда мин рeсулин фe иннeху йeслуку мин бeйни йeдeйхи уe мин хaлфихи рaсaда(рaсaдeн).
Освен на онези от пратениците, за които Той е благоволил (и ги е издигнал до най-висока степен на отдаденост). Тогава Той (Аллах) непременно назначава пазители (надзиратели), пред тях и зад тях. (27)
لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾
72/ал-Джинн-28: Ли я’лeмe eн кaд eблeгу ръсалати рaббихим уe eхатa бима лeдeйхим уe aхса куллe шeй’ин aдeда(aдeдeн).
За да знаят (и засвидетелстват), че са съобщени посланията на техния Господ. И (Аллах) е обградил (със знанието Си) онези, които са около тях, и е пресметнал всяко нещо. (28)